Friends of the Sea Productschap Vis MSC
Nederlands English Deutsch François Polski Español Italiano

Home

Bakker Vis – Maxima Seafood

Kupujemy, przetwarzamy i dostarczamy w bardzo szybkim tempie wszelkie gatunki ryb. Nasz zak?ad przetwórstwa ryb, mieszcz?cy si w porcie w IJmuiden, jest codziennie dynamicznym centrum, gdzie ryby s? dostarczane, przetwarzane na wszelkie mo?liwe sposoby zgodnie z ?yczeniem, a nast?pnie w szybkim tempie za?adowywane i transportowane. Na naszym do?wiadczeniu, zaanga?owaniu i sta?ej jako?ci mog? polega? rybne przedsi?biorstwa handlowe, hurtownie rybne, importerzy ryb, jak równie? sprzedawcy ryb prowadz?cy handel detaliczny oraz obwo?ny na ca?ym ?wiecie.Wszechstronny asortyment ryb

Dzi?ki naszemu po?o?eniu nad Morzem Pó?nocnym specjalizujemy si? w soli, skarpiu, dorszu i g?a;dzicy. Poza tym jeste?my znani jako dostawcy mi?sa atlantyckiego przegrzebka g??binowego z USA, filetów z tu?czyka, ryb w?dzonych i solonych oraz mi?czaków i skorupiaków. Dzi?ki blisko?ci portu lotniczego Schiphol oraz Rotterdamu mamy ca?y ?wiat w zasi?gu r?ki i jeste?my w stanie dostarcza? wszelkie mo?liwe gatunki ryb.

Wszystko sprowadza si? do tempa

Jeste?my wszechstronn? firm? przetwórstwa rybnego i nasza zdolno?? produkcyjna umo?liwia nam przetwarzanie wszelkich gatunków ryb zgodnie z zamówieniami i transportowanie ich w odpowiednich warunkach termicznych i wilgotno?ciowych. Mo?liwe jest równie? pakowanie ryb w opakowania z prywatn? etykiet?.

Sprawd? równie? nasz film na krótki wra?eniem naszej firmy!

|